Pravda o akupunktuře, baňkování a chiropraxi

O tom, jak mnozí popírají, ignorují, nechápou, anebo překrucují vědu (obvykle ve svůj prospěch) jsme se mohli mnohokrát dobře přesvědčit od začátku roku 2020. V tomto článku si představíme objektivní informace, které vědci nasbírali ohledně zdravotních účinků akupunktury, baňkování a chiropraxe. Naším cílem je pouze předložit tvrdá fakta. Bude pak čistě na každém čtenáři, jak s nimi naloží a zdali bude vědě důvěřovat, či nikoliv.

 

 

Nejprve uvedení do kontextu

 

Chceme-li léčit nějaké chronické bolestivé onemocnění (třeba bolesti zad, abychom se drželi tématu), musíme brát v potaz komplexnost daného problému. Tedy na základě faktu, že chronické bolesti zad jsou způsobené složitým vzájemným působením mnoha biologických, psychologických, sociálních a behaviorálních faktorů, tomu musí být také přizpůsobena jejich léčba. Musí být tzv. multidimenzionální. To, co tvoří její absolutní základ, je celkové zlepšení životosprávy.

 

Optimální životospráva zahrnuje například:

 

 • dostatek kvalitního spánku,
 • racionální stravovací režim (čtěte ‚‚jíst jako dospělý‘‘),
 • bohatý pohybový program,
 • příznivé rodinné a pracovní zázemí,
 • a regulaci stresové zátěže.

 

Kdyby si lidé trpící ‚‚civilizačními chorobami‘‘ toto nejen uvědomili, ale také se tím řídili, tak lze předpokládat, že 99 % z nich by nemělo potřebu zajímat se o alternativní metody léčby. Na tento základ dále navazují prosté metody fyzikální terapie (masáže, sauna, vířivka a podobně), které jsou skvělým doplňkem výše uvedeného, protože umocní samoúzdravný potenciál lidského organismu. Paralelně k tomu se také používá farmakoterapie, psychoterapie a další odborné metody léčby.

 

Na samém vrcholu pyramidy pak stojí to, co nazýváme šarlatánství. Jedná se o člověkem uměle vytvořené metody léčby, jejichž princip a slibované zdravotní benefity jsou založeny na víře, fantazii a pověrách. Nejsou spolehlivě prokázány anebo jsou dokonce vyvráceny. Proto představují okrajovou možnost využití nejistého placeba. A zde přichází kámen úrazu. Znepokojivě velká část populace (včetně některých ‚‚odborníků‘‘) má totiž tyto priority nastavené přesně obráceně.

 

 

Malá ilustrativní pohádka

 

Pokud se člověk (říkejme mu třeba Milan), který trpí chronickými bolestmi, zeptá erudovaného odborníka (tedy toho skutečného, například ‚‚algeziologa‘‘) jak se jich zbavit, tak odejde zklamaný. Zjistí totiž, že chronické bolesti jsou velmi komplexní a komplikovaný problém, který je stále pro medicínu založenou na důkazech do jisté míry záhadou. Obvykle se navrhuje úprava životního stylu, doplněná o racionálně nastavenou farmakoterapii, nutriční terapii, fyzioterapii a případně i psychoterapii. A i přesto se předpokládá, že bolesti zcela nevymizí, nebo jejich intenzita bude kolísat v závislosti na mnoha proměnných. Zní to dosti složitě a nepříznivě, že?

 

Cestou domů ale Milan potká Karen, která si dělá její vlastní výzkum a má bohaté osobní zkušenosti. Ta mu ihned poradí, že zná léčitele, který dokáže uzdravit z nemocí, se kterými si moderní západní medicína neví rady. Lékaři přeci léčí příznaky ale ne příčinu! Tak se Milan vydá za léčitelem, v naději, že najde jednoduché řešení. A hle, léčitel ono jednoduché řešení má! Léčitel totiž vystudoval chiropraxi v USA, akupunkturu v Číně a jógu v Indii a získal tak moudrosti tradující se tisíce let a znalosti, které zůstávají studentům medicíny skryté. Jako bonus v průběhu své kariéry nabyl i nadpřirozené schopnosti; dokáže například rozpoznat tok energie nebo nahmatat výhřezy plotének (magnetická rezonance se může jít vycpat).

 

Milan tak konečně dostává plán skládající se z kombinace akupunktury proti bolesti, baňkování pro detoxikaci, chiropraxe na srovnání obratlů, rolfterapie k roztažení fascií a třeba i klystýru. To aby se zbavil parazitů. Karen to absolvovala a moc jí to pomohlo, tak Milanovi to musí přeci pomoci také, ne? Následují tyto scénáře:

 

 

a) Milanovi se uleví a jeho příznaky se zlepší. K tomu skutečně může dojít. Pravděpodobnost a udržitelnost úspěchu je ovšem rozhodně mnohem menší než u racionálně nastavené léčby. Pozitivní účinek je založený převážně na nespecifickém placebo efektu.

 

b) Uleví se pouze Milanově peněžence. Tento scénář je nejpravděpodobnější. Reklamace se bohužel nepřijímají.

 

c) Milanovi se neuleví, a proto se mu přitíží. I tento scénář je možný. Neúspěch léčitele prohloubí v Milanovi skepsi a ztrátu naděje ve zlepšení jeho obtíží. ‚‚Tak teď už mi nemůže pomoci vůbec nic.‘‘ říká si. Léčitel tak způsobil místo placeba naopak nežádoucí nocebo efekt, což prokazatelně zhoršuje vnímání bolestí.

 

d) Milan si odnese nepříjemné komplikace. Alternativní medicína rozhodně není bez rizik. Chiropraxe může způsobit chronické komplikace, vertigo, ochrnutí nebo třeba cévní mozkovou příhodu. Akupunktura může být zdrojem bakteriální infekce nebo pneumotoraxu. Baňkování může být rovněž zdrojem bakteriální infekce a dalších, například kožních problémů.

 

e) Milan umře. Naštěstí nejméně pravděpodobný scénář, ale přesto tu je. Ať už se může jednat o upuštění od řádného vyšetření a léčby (třeba dokonce rakoviny), nebo přímo následkem léčitelských procedur. Jen z médií je známo několik případů, kdy po ‚‚nápravě‘‘ krční páteře chiropraktikem došlo k úmrtí!

 

 

Dost pohádek, ukažte mi tu prolhanou vědu!

 

Je samozřejmé, že vědecký výzkum má mnohá omezení, nedokáže odpovědět na veškeré otázky a není schopen uvážit všechny proměnné. V žádném případě ale nemůže Karen nadřazovat svůj vlastní výzkum (který z velké části probíhá na toaletě při projíždění sociálních sítí) nad vědecké studie. To, že se Karen dočetla o léčiteli, kterému se podařilo dosáhnout nějakého efektu u 1, 3, 20 nebo dokonce 500 lidí pomocí akupunktury rozhodně neprokazuje účinnost! Z hlediska vědecké metodiky se jedná pouze o kvalitativní výzkum jednotlivců, který pouze vytváří nové teorie. A ty musí být potvrzeny.

 

Nejspolehlivějším způsobem, jak je potvrdit, je provést ‚‚randomizovanou kontrolovanou zkoušku‘‘. Ta spočívá např. ve vytvoření 3 skupin: skutečné, falešné a kontrolní. Tyto skupiny musí obsahovat dostatečně velký počet účastníků a být ideálně dvojitě zaslepené. Je-li takto provedená studie dostatečně kvalitní, poskytuje velmi cenné informace. Z těchto klinických studií pak vychází pak tzv. systematické přehledy, které sbírají použitelná data, z nichž vyvodí nějaké závěry. Shrnují tak veškeré dostupné poznatky na dané téma. A zde právě ‚‚alternativní medicína‘‘ naráží (tedy pokud nepochází studie z Číny, kde má akupunktura podezřele vysoké pozitivní výsledky).

 

 

Akupunktura

 

Akupunktura dle tradiční čínské medicíny ovlivňuje tok čchi. To se zatím nepovedlo ani nejmodernějšími výzkumnými technikami potvrdit a jedná se tak o tradované tvrzení bez důkazů. Ovšem, co lze tvrdit bez důkazů, lze i bez důkazů vyvrátit. Ale pojďme se přesunout ke zdravotním benefitům, ty nás zajímají především:

 

Cherkin a jeho spoluautoři1 provedli již zmiňovanou randomizovanou kontrolovanou zkoušku. 638 probandů rozdělili do 3 skupin. Jedna skupina byla léčena ‚‚skutečnou‘‘ akupunkturou, kterou prováděli certifikovaní a zkušení léčitelé. Druhá skupina pak byla léčena falešnou terapií a třetí skupina byla pouze kontrolní. Po 7 týdnech byly zhodnoceny výsledky, které ukázali, že 1. skupina měla pozitivní výsledky. Má to ale háček. Stejné pozitivní výsledky měla rovněž 2. skupina, tedy ti, co nevědomky obdrželi falešnou akupunkturu (vpich jehly byl zde pouze imitován píchnutím párátkem). Jasný důkaz placeba.

 

Posouváme se dále. Rozsáhlý systematický přehled2 hodnotil již existujících 57 systematických přehledů zabývajících se akupunkturou pro léčbu artrózy, migrén, bolestí zad, fibromyalgie a dalších onemocnění publikovaných mezi lety 2000 až 2011. Byl zaznamenán pouze nepatrný pozitivní vliv této metody a krom toho také celá řada nežádoucích účinků (nejčastěji pneumotorax nebo infekce), včetně 5 úmrtí!

 

A k akupunktuře zmíníme ještě jeden aktuální systematický přehled3, který se zabýval efektem na chronické bolesti. Autoři dochází k závěru, že velké množství studií poskytuje konfliktní a neprůkazné důkazy. Zdůrazňují nutnost zlepšit kvalitu důkazů, aby poskytovatelé zdravotní péče mohli informovaně rozhodovat o intervencích, které lze oprávněně poskytovat pacientům s chronickou bolestí. Tedy žádné dobré zprávy pro zázračnou léčbu tradovanou tisíce let. Pokud je akupunktura opravdu tak zázračná a nedotknutelná, jak mnozí její příznivci tvrdí, proč to tedy věda neprokázala? Věda sice nedokáže vysvětlit vše, ale data získaná od účastníků studií ohledně (ne)zlepšení jejich zdravotního stavu hovoří jasně.

 

Pokud i tak stále toužíte po tom, nechat do sebe bodat jehly ve vidině zlepšení zdravotního stavu, doporučuji následující kompromis. Upřednostněte raději již zmiňované popichování párátky. Nejenže se vám dostane stejného léčebného efektu, ale zároveň ušetříte peníze a hlavně minimalizujete rizika, která sebou narušení integrity kožního krytu přináší!

 

 

Baňkování

 

Baňkování (neboli vakuoterapie) je snad nejabsurdnější představa léčby, kterou můžete v nabídce služeb šarlatána nalézt. Baňky jsou kladeny na určitá problematická místa, aby zde například ‚‚rozptýlily stagnaci krve‘‘. Tím, že někde vytvoříte podlitinu, zde přeci nerozptýlíte stagnující krev – naopak ji sem přivedete, nahromadíte a necháte ‚‚stagnovat‘‘ ve tkáni! Prosím, přečtěte si to ještě jednou a zamyslete se nad tím. Působení baňkování tedy považujeme za fyziologicky bezpředmětné, protože neodplavuje toxiny4, nezlepšuje prokrvení svalů, neuvolňuje svaly ani fascie5 a nemá vliv ani na sportovní výkon nebo regeneraci6. Psychologicky to jako placebo efekt samozřejmě pomoci může.

 

Rozlišujeme 2 druhy baňkování: suché a krvavé (‚‚hijama‘‘). Zatímco to suché je zkrátka jen k ničemu, to krvavé může mít velmi závažné nežádoucí účinky. Vezmeme-li systematické přehledy zabývající se baňkováním, tak se v nich dočteme, že převážná část provedených studií je kvůli špatné kvalitě a vysokému riziku zkreslení (tzv. bias) nepoužitelná. 6, 7, 8

 

V jedné studii, která stojí za zmínku, byl zkoumán vliv baňkování na déletrvající nespecifické bolesti dolních zad. Byly zde srovnávány 2 skupiny probandů, kdy jedna absolvovala 6 terapií krvavého baňkování a druhá zůstala v pořadníku jako kontrolní skupina. Ve výsledku došlo ke stejným výsledkům u obou skupin. Nicméně autoři zdůrazňují mnoho limitací.9

 

Chiropraxe

 

Udělat několik manévrů, které srovnají ‚‚vybočené‘‘ obratle zpátky do roviny za doprovodu úlevného lupnutí, přičemž dojde k okamžitému odstranění bolesti, je velmi atraktivní myšlenka nejen pro klienta, ale samozřejmě i pro terapeuta. Bohužel, takhle to funguje pouze ve filmech nebo propagačních videích. Zde ‚‚doktoři chiropraxe‘‘ provozují své opravny na rozbitá záda, kde prostřednictvím tzv. spinální manipulační terapie (tedy škubáním, třeba krkem) ‚‚napravují‘‘ páteř a ostatní klouby.

 

Problém s chiropraxí je v tom, že se jedná spíše o show, než o seriózní léčbu. Někteří chiropraktici dokonce zachází tak daleko, že používají jakýsi majzlík a kladívko, kterým ‚‚oťukávají‘‘ obratle s cílem je narovnat. Vypadá to sice velmi elegantně, ale nemusíme snad vysvětlovat, proč je to nesmyslné.

 

V reálném světě to bohužel funguje trochu jinak. K vybočení obratlů dochází například při skolióze páteře nebo degenerativní spondylolistéze. Nicméně ani v jednom z těchto případů není možno tyto problémy vyléčit škubnutím. Při náhlém úrazu, třeba vážnějším pádu na záda, pak může dojít ke zlomenině obratle, ale rozhodně ne k jeho vybočení tak, jak to známe z akčních filmů (respektive může, ale to už by hlavní hrdina bohužel nikdy nechodil). Nelze tedy předpokládat existenci jakési ‚‚subluxace‘‘ obratlů, které by se daly ‚‚nahodit‘‘. Podívejme se ale na to hlavní, tedy přínos pro lidi trpící bolestmi.

 

Léčba jako taková je velmi sporná, protože jak ukazují studie, manévry při spinální manipulaci nejsou specifické na určité, domněle zablokované úseky páteře. Jinými slovy, je jedno, kde vás chiropraktik v zádech křupne, efekt je vždy stejný. Jedná se tedy spíše o náhodné prokřupávání, než cílenou nápravu určitého místa (i když se zrovna chiropraktik tváří, že ví, co dělá).10

 

Věrohodné informace o účinku manipulačních technik pro léčbu akutních bolestí dolních zad přináší rozsáhlý systematický přehled, který se k nim na základě výsledků staví značně negativně. Autoři shrnují, že spinální manipulační terapie není u pacientů s akutní bolestí účinnější než žádná či falešná terapie a dokonce není efektivní ani jako doplněk k jiné léčbě.11

 

Na základě těchto faktů by se chiropraktická léčba jevila jako obyčejné ‚‚křupavé mazlení‘‘. Má to ale háček. V porovnání s akupunkturou a baňkováním přináší chiropraxe mnohé, častější a závažnější nežádoucí účinky. Mírné nežádoucí účinky (např. bolesti hlavy v několika následujících dnech) se obvykle projevují až u 60 % klientů, kteří navštívili chiropraktika. Dále tím, že není řešena příčina a obtíže se stále vracejí, vzniká potřeba opakovaného lupnutí, která se stále stupňuje. Vlivem trhání s krkem nebo zády dochází k postupnému poškozování meziobratlových vazů a problém se pouze prohlubuje. Z akutního hlediska můžeme dokonce očekávat mnohem závažnější komplikace v podobě cévní mozkové příhody, přerušení míchy, vertiga, zhoršení výhřezu meziobratlové ploténky nebo dokonce úmrtí.12

 

Nyní, když znáte fakta, tak je zcela na vás, zdali chiropraktika navštívíte. Opravdu se ale s přeleženým krkem vyplatí za cenu dosažení nejistého zlepšení riskovat chronické obtíže, ochrnutí, cévní mozkovou příhodu nebo dokonce smrt?

 

 

‚‚Ale vždyť placebo je taky léčba!‘‘

 

Dříve, dávno před vznikem medicíny založené na důkazech, byli lidé mnohem více pověrčiví a byli odkázáni na tradice a moudrost místních guru. Tradiční čínská medicína se tak zaměřovala například na tok čchi, jehož stagnace měla údajně za následky dříve nevysvětlitelné nemoci. Nyní se však tvrzení ohledně zdravotních účinků mění v závislosti na poptávce trhu tak, aby zněla pro většinu moderních uší přitažlivěji.

 

Léčba alternativními metodami je proto cílená na běžné, nespecifické a subjektivní příznaky, jako je bolest zad, hlavy, svalů nebo kloubů, únava, úzkosti, deprese a podobně. To je jasným znakem toho, že tvrzení týkající se těchto léčebných postupů jsou řízena spíše tržní silou, nikoliv věrohodností, důkazy, výzkumem nebo vědou. Před staletími by baňkování uvolnilo čchi, zatímco dnes se používá k vypuzení nejmenovaných toxinů, zvýšení průtoku krve nebo aktivaci imunitního systému.

 

Dobře, dejme tomu – když hodně přimhouříme oči a zaměříme se pouze na možný placebo efekt, který je pro alternativní medicínu typický. Počkat, nebo není? Placebo se neuplatňuje pouze v těchto odvětvích léčitelství. Placebo se uplatňuje při jakékoliv interakci s někým (nebo něčím), od koho očekáváte pomoc. V praxi se tedy placebo do značné míry uplatňuje jako významný ‚‚bonus‘‘ při běžné medicínské léčbě. Je ovšem potřeba vřelý a profesionální přístup. To, že někdy bohužel narazíte na vyhořelý zdravotnický personál s nedostatkem času, je spíše systémový problém, nicméně není to jistě důkaz o tom, že by „západní“ medicína nefungovala nebo neléčila příčinu onemocnění (vzpomeňte si např. na antibiotika).

 

 

Závěr

 

V článku jste se mohli seznámit s jasnými fakty o vybraných metodách alternativní medicíny. Pokud jste se dočetli až sem, můžete si udělat objektivní obrázek o věrohodnosti těchto procedur a pochopit náš důvod, proč je nazýváme šarlatánstvím.

 

Konečně se tedy chýlíme k našemu cíli. Zdůrazňujeme stěžejní roli spolehlivě prokázané komplexní úpravy životního stylu pro prevenci a jako základní pilíř léčby civilizačních onemocnění, která je případně doplněna o specifickou odbornou terapii. Ta by měla být v popředí zájmu, nikoliv nespolehlivé šarlatánské praktiky, které nabízí rychlé a jednoduché způsoby, jak vyléčit nemocného.

 

Pamatujte, že věda je rozhodně na vaší straně. Bez ní by se stále prováděly trepanace lebky a pouštění žilou. Nicméně je čistě na každém z vás, zdali ji budete důvěřovat či nikoliv, avšak krásné je na ní to, že tak či onak vám pomáhá nalézt pravdu či se minimálně přiblížit s vysokou pravděpodobností jistotě. Tímto konečně považujeme naši misi, tedy shromáždit objektivní informace a ukázat pravdu o akupunktuře, baňkování a chiropraxi, za splněnou.

 

 

Autor článku: Mgr. Pavel Křivan (autor e-booku Nespecifické bolesti dolních zad)

 

 

Více informací o tom, jak se s nespecifickými bolestmi dolních zad vypořádat, můžete nalézt také v naší elektronické publikaci, která obsahuje přes 200 stran textu, 42 infografik a 150 návodných fotek provedení cviků.

 

Do konce týdne můžete pořídit e-book s 20% slevou. Využijte při nákupu tento slevový kód:  OBS254NZB8

——–

 

blank

 

Zdroje:

 

 

 1. CHERKIN, Daniel C., Karen J. SHERMAN, Andrew L. AVINS, et al. A Randomized Trial . Comparing Acupuncture, Simulated Acupuncture, and Usual Care for Chronic Low Back Pain. Archives of Internal Medicine [online]. 2009, 169(9) [cit. 2021-9-23]. ISSN 0003-9926. Dostupné z: doi:10.1001/archinternmed.2009.6
 2. ERNST, E., Myeong Soo LEE a Tae-Young CHOI. Acupuncture: Does it alleviate pain and are there serious risks? A review of reviews. Pain [online]. 2011, 152(4), 755-764 [cit. 2021-9-23]. ISSN 0304-3959. Dostupné z: doi:10.1016/j.pain.2010.11.004
 3. PALEY, Carole A. a Mark I. JOHNSON. Acupuncture for the Relief of Chronic Pain: A Synthesis of Systematic Reviews. Medicina [online]. 2020, 56(1) [cit. 2021-9-24]. ISSN 1648-9144. Dostupné z: doi:10.3390/medicina56010006
 4. EMERICH, M., M. BRAEUNIG, H.W. CLEMENT, R. LÜDTKE a R. HUBER. Mode of action of cupping—Local metabolism and pain thresholds in neck pain patients and healthy subjects. Complementary Therapies in Medicine [online]. 2014, 22(1), 148-158 [cit. 2021-10-1]. ISSN 09652299. Dostupné z: doi:10.1016/j.ctim.2013.12.013
 5. LOWE, Duane T. Cupping therapy: An analysis of the effects of suction on skin and the possible influence on human health. Complementary Therapies in Clinical Practice [online]. 2017, 29, 162-168 [cit. 2021-10-1]. ISSN 17443881. Dostupné z: doi:10.1016/j.ctcp.2017.09.008
 6. BRIDGETT, Rhianna, Petra KLOSE, Rob DUFFIELD, Suni MYDOCK a Romy LAUCHE. Effects of Cupping Therapy in Amateur and Professional Athletes: Systematic Review of Randomized Controlled Trials. The Journal of Alternative and Complementary Medicine [online]. 2018, 24(3), 208-219 [cit. 2021-10-1]. ISSN 1075-5535. Dostupné z: doi:10.1089/acm.2017.0191
 7. LEE, S. Y., J. I. SIN, H. K. YOO, T. S. KIM a K. Y. SUNG. Cutaneous Mycobacterium massiliense infection associated with cupping therapy. Clinical and Experimental Dermatology [online]. 2014, 39(8), 904-907 [cit. 2021-10-1]. ISSN 03076938. Dostupné z: doi:10.1111/ced.12431
 8. LEE, Myeong Soo, Jong-In KIM a Edzard ERNST. Is Cupping an Effective Treatment? An Overview of Systematic Reviews. Journal of Acupuncture and Meridian Studies [online]. 2011, 4(1), 1-4 [cit. 2021-10-1]. ISSN 20052901. Dostupné z: doi:10.1016/S2005-2901(11)60001-0
 9. KIM, Jong-In, Tae-Hun KIM, Myeong Soo LEE, et al. Evaluation of wet-cupping therapy for persistent non-specific low back pain: a randomised, waiting-list controlled, open-label, parallel-group pilot trial. Trials [online]. 2011, 12(1) [cit. 2021-10-1]. ISSN 1745-6215. Dostupné z: doi:10.1186/1745-6215-12-146
 10. DE OLIVEIRA, Ronaldo Fernando, Richard Eloin LIEBANO, Lucíola da Cunha Menezes COSTA, Lívia Leticia RISSATO a Leonardo Oliveira Pena COSTA. Immediate Effects of Region-Specific and Non–Region-Specific Spinal Manipulative Therapy in Patients With Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Physical Therapy [online]. 2013, 93(6), 748-756 [cit. 2021-9-30]. ISSN 0031-9023. Dostupné z: doi:10.2522/ptj.20120256
 11. RUBINSTEIN, Sidney M, Caroline B TERWEE, Willem JJ ASSENDELFT, Michiel R DE BOER a Maurits W VAN TULDER. Spinal manipulative therapy for acute low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews [online]. [cit. 2021-9-30]. ISSN 14651858. Dostupné z: doi:10.1002/14651858.CD008880.pub2
 12. ERNST, E. Adverse effects of spinal manipulation: a systematic review. Journal of the Royal Society of Medicine [online]. 2007, 100(7), 330-338 [cit. 2021-9-30]. ISSN 0141-0768. Dostupné z: doi:10.1258/jrsm.100.7.330


blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank
blank