OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Institut Moderní Výživy, s.r.o.

se sídlem Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2

identifikační číslo: 07043708
daňové identifikační číslo: CZ07043708

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 293623

 

(dále jen „prodávající“)

 

pro poskytování produktů a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.institutmodernivyzivy.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.institutmodernivyzivy.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Prodávající skrze webové rozhraní obchodu poskytuje v souladu s těmito obchodními podmínkami na základě objednávky kupujícího vzdělávací aktivity týkající se výživy člověka, a to zejména:

 • kurzy;
 • semináře;
 • přednášky;
 • (dále jen „služby“ či jednotlivě „služba“)

1.3. Prodávající dále skrze webové rozhraní obchodu poskytuje v souladu s těmito obchodními podmínkami na základě objednávky kupujícího produkty týkající se zejm. výživy člověka, a to zejména:

 • elektronické knihy

Elektronickou knihou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zpřístupnění příslušného díla kupujícímu převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: Adobe PDF. Není-li výslovně uvedeno jinak, může takové dílo zahrnovat další soubory – fotografie, grafiky, zvukově obrázkové záznamy a jiné.)

(dále jen „produkty“ či jednotlivě „produkt“).

 

1.4. Ochrana spotřebitele dle obchodních podmínek a přísl. zákonných ustanovení se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby a/nebo produkty od prodávajícího, není spotřebitelem.

 

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.8. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.

 

 

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

 

2.1. Adresa pro doručování: Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

2.2 Elektronická adresa: [email protected].

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Veškerá prezentace služeb a produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb a/nebo produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách a produktech, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. Pro objednání služby a/nebo produktu vyplní kupující bez nutnosti registrace objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávané službě a/nebo produktu ,
 • způsobu úhrady ceny služby a/nebo produktu a
 • osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení a e-mail)
  (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím webové stránky prodávajícího. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.8.Speciální ustanovení k uzavření kupní smlouvy na produkty

Po řádném zaplacení je elektronická kniha (produkt) během několika vteřin kupujícímu vygenerována a k dispozici ke stažení skrze odkaz, který kupující obdrží do e-mailu, který uvedl v objednávce. Stahováním se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí trvalé pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě kupujícím na základě koupě. Stahování umožňuje prodávající kupujícímu na základě objednávky a následného uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo (elektronickou knihu) a rozsah užití díla jsou technicky omezeny prostřednictvím DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých kupujícímu ze strany nositelů práv k dílu.

Kupující není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Kupující není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Kupující není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Elektronickou knihu není možné tisknout.

Kupující není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

Kupujícímu nákupem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno jinak.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu služby a produktů uhradí kupující prodávajícímu jedním z následujících způsobů a tento způsob uvede v objednávce:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2601428618 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate;
 • v hotovosti na místě poskytování služby, a to po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.

 

4.2. Platba služby a/nebo produktu je možná pouze v českých korunách a v EUR.

 

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby a/nebo produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby (var. symbolem je číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a/nebo produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku není oprávněn jako spotřebitel odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu (viz služby poskytované prodávajícím), a dále dle ustanovení § 1837 písm. l) není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (viz produkty poskytované prodávajícím).

 

5.2. Z těchto důvodů nejsou v těchto obchodních podmínkách uvedeny žádné informace o podmínkách, lhůtách ani postupech pro uplatnění tohoto práva ani formulář pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 

6.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 

6.2. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní e-mailové adrese prodávajícího nebo na adrese sídla prodávajícího, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího oznámení o reklamaci služby a/nebo produktu.

 

6.3. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu poskytování. Skryté vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

 

6.4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že poskytovaná služba a/nebo produkt je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou v případě služeb se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, je poskytována řádně s odbornou péčí a trvá uvedenou dobu. Shodou s kupní smlouvou v případě produktu se rozumí, že v době, kdy kupující produkt převzal, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu na základě prováděné reklamy, že produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů

6.5. Vadou, za kterou prodávající neodpovídá, je vada, kterou si kupující způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

6.6. Kupující má právo reklamovat produkt v následujících případech:

– kupující zaplatil za produkt a neobdržel odkaz na jeho stažení skrze zadanou e-mailovou adresu.

– kupující po stažení souboru s produktem zjistil, že soubor obsahuje jiný produkt, než si původně objednal.

– soubor je poškozený a nelze jej zobrazit.

 

6.5. Prodávající je povinen doručenou reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.6. Prodávající nenese odpovědnost za vady produktu vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti webových stránek či webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webových stránek či webového rozhraní obchodu či v rozporu s jejich určením.

6.7. Prodávající nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě kupujícího, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení kupujícího, za stav programového vybavení kupujícího a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení kupujícího.

6.8.   Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení díla – produktu, pokud kupující nevlastní takové stanovené softwarové či hardwarové vybavení, které umožní stažení příslušného souboru v uvedeném formátu.

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající (v tomto článku označován též jako „správce“).

 

7.2. Kontaktní údaje správce jsou uveden v čl. 2. těchto obchodních podmínek.

 

7.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

7.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

7.5. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty na základě objednávky kupujícího.

 

7.6. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

7.7. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

7.8. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení a e-mailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

7.9. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

7.10. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

7.11. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 

7.12. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

7.13. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7.14. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

7.15. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

7.16. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 

7.17. S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

8.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, užije se ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

8.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.3. Kupující je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

8.4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou či jinou mimosoudní cestou (Česká obchodní inspekce).

 

8.5. Prodávající se v případě dotazu ze strany prodávajícího zavazuje poskytnout bezodkladně veškeré potřebné informace týkající se poskytovaných služeb, uzavření smlouvy a těchto obchodních podmínek kupujícímu poskytnout.

 

8.6. Smluvní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a je-li kupující spotřebitelem, také zák. č. 634/1999 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

8.7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2019.

blank

Rádi Vás přivítáme v našich
nutričních poradnách.

Moderní individuální nutriční poradenství na základě vědecky podložených postupů od vysokoškolsky vzdělaných profesionálů ve výživě. Bez extrémů a „zázračných” produktů k dlouhodobě udržitelným výsledkům!

Najdete nás:
Praha | Brno | Online

blank